GREEK ORTHODOX AUDIOBOOK FOR E-LEARNING

Isaac, chapter 2 Isaac, capítulo 2 Ἰσαάκ, κεφάλαιο 2ον

Watch on Patrologos Interactice Audiobook Player
Watch on YOUTUBEΤὴν ἐξιστόρησιν τοῦ σκοποῦ, διὰ τὸν ὁποῖον εἶχεν ἔλθει, τὴν κάμνει ὁ Ἐλιέζερ μὲ σύνεσιν καὶ φρόνησιν ἀξιοθαύμαστον. Πρῶτα-πρῶτα ἐκθέτει, ποῖος τὸν ἔστειλε καὶ εἰς ποῖον ἀνήκει. Εἶμαι, λέγει, δοῦλος τοῦ Ἀβραάμ. Τοῦ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος εἶναι συγγενής σας καὶ τὸν ὁποῖον ἔχετε χρόνια πολλὰ νὰ ἴδητε. Τοῦ Ἀβραάμ, διὰ τὸν ὁποῖον ἐνδιαφέρεσθε πολὺ νὰ μάθετε, τί γίνεται καὶ εἰς ποίαν κατάστασιν εὑρίσκεται. Καὶ ἐξακολουθεῖ ὁ Ἐλιέζερ. Μάθετε λοιπόν, λέγει, ὅτι ὁ Θεὸς ηὐλόγησε τὸν κύριόν μου Ἀβραὰμ πάρα πολύ, καὶ ὑψώθη, ἔγινε μεγάλος, τιμημένος, πλούσιος καὶ πολὺ ζηλευτὸς ἄρχοντας. Τοῦ ἔδωκεν ὁ Θεὸς πρόβατα καὶ μοσχάρια πολλά· τοῦ ἔδωκεν ἀργύριον καὶ χρυσίον· τοῦ ἔδωκε δούλους καὶ δούλας· τοῦ ἔδωκε καμήλους καὶ ὑποζύγια. Καταλαβαίνεις τώρα, ἀναγνῶστα μου, διὰ ποῖον λόγον τὰ τονίζει αὐτὰ ὁ Ἐλιέζερ. Βέβαια διὰ νὰ γνωστοποιήσῃ μίαν εὐχάριστον εἴδησιν διὰ τὸν Ἀβραὰμ εἰς τοὺς συγγενεῖς του, οἱ ὁποῖοι τὸν ἠγάπων καὶ οἱ ὁποῖοι εἶχον ἐνδιαφέρον νὰ μάθωσι τί ἀπέγινεν ὁ ἀγαπημένος τους αὐτός, ἀφ’ ὅτου ἐβγῆκεν ἀπὸ τὴν πατρίδα του καὶ ἐταξείδευσεν εἰς μέρη ἄγνωστα καὶ ξένα. Ἀλλὰ πρὸ παντὸς ὁ Ἐλιέζερ τὸ κάμνει, διότι πρόκειται μετ’ ὀλίγον νὰ προτείνῃ τὸ συνοικέσιον, ποὺ εἶχεν εἰς τὸν νοῦν του. Τοὺς περιγράφει πρῶτα τὴν κατάστασιν τοῦ Ἀβραὰμ διὰ νὰ ξεύρουν, ποῖος ζητεῖ τὴν κόρην τους καὶ ποῖον ἄνδρα θὰ πάρῃ ἡ Ρεβέκκα. Καὶ προχωρεῖ ὁ Ἐλιέζερ. Καὶ ἡ Σάρρα ἡ γυναῖκα τοῦ κυρίου μου, λέγει ὁ Ἐλιέζερ, ἐγέννησε μόνον ἕνα παιδί, καὶ αὐτὸ εἰς τὰ γηρατεῖα τοῦ Ἀβραάμ. Δηλαδὴ μὴ φαντασθῆτε ποτέ, πὼς τὸ παιδὶ αὐτὸ ἐγήρασε τώρα. Ὄχι· εἶναι παιδί, ποὺ καὶ ὁ Ἀβραὰμ καὶ ἡ Σάρρα ἀπέκτησαν εἰς τὰ γεράματά των. Καὶ συνεπῶς τὸ παιδὶ αὐτὸ ἔχει τώρα ἡλικίαν κατάλληλον καὶ ὄχι περασμένην. «Καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὅσα ἦν αὐτῷ». Καὶ εἰς τὸ μονάκριβον αὐτὸ παιδί του ὁ Ἀβραὰμ ἔδωκεν ὅλην τὴν περιουσίαν του. Ὅσα εἶχεν ὁ Ἀβραάμ, ἀνήκουν ὅλα εἰς τὸ παιδί του τὸν Ἰσαάκ. Ὥστε τὸ παιδὶ αὐτὸ δὲν εἶναι μόνον εἰς καλὴν ἡλικίαν γάμου, ἀλλ’ ἔχει ἀκόμη καὶ πλοῦτον πολύν. Καὶ φανερώνει ἀμέσως ὁ Ἐλιέζερ τὸν σκοπὸν τοῦ ταξειδίου του. Μὲ ὥρκισε, λέγει, ὁ κύριός μου, προκειμένου νὰ ὑπανδρεύσωμεν τὸ μονάκριβο παιδί του, νὰ μὴ διαλέξω σύζυγον ἀπὸ τὰ κορίτσια τῶν Χαναναίων, μεταξὺ τῶν ὁποίων κατοικῶ ἐγὼ μένων εἰς τὸν τόπον τους. Μὲ ἄλλους λόγους ἦταν εὔκολον, καὶ πάρα πολὺ μάλιστα, νὰ εὕρωμεν ἐκεῖ πέρα νύμφην, ἀλλ’ ὁ κύριός μου, δὲν τὴν θέλει. Θέλει νύμφην ἀπὸ τὸ μέρος του, ἀπὸ τὴν πατρίδα του, ἀπὸ τὴν φυλήν του. Μὴ σᾶς περάσῃ λοιπὸν εἰς τὸ μυαλό, πὼς δὲν εὑρίσκομεν νύμφην πουθενὰ καὶ δι’ αὐτὸ ἐρχόμεθα ἐδῶ. Εἶναι ἀπόφασις τοῦ Ἀβραάμ, ὁ ὁποῖος δὲν ἐλησμόνησε τοὺς συγγενεῖς του καὶ τοὺς συμπατριώτας του, νὰ πάρῃ νύμφην ἀπὸ τὸ σόϊ του. Καὶ προχωρεῖ ὁ Ἐλιέζερ μὲ λόγια μετρημένα καὶ πολὺ ζυγισμένα. Καὶ ἐγώ, λέγει, εἶπα εἰς τὸν κύριόν μου, μήπως ἆρα γε δὲν θελήσῃ ἡ γυναῖκα αὐτὴ νὰ μὲ ἀκολουθήσῃ καὶ ἀφήνουσα τὸ σπίτι τὸ πατρικόν της νὰ ἔλθῃ ἐδῶ εἰς τὰ μακρυνὰ αὐτὰ μέρη, εἰς τὰ ὁποῖα μένεις μαζῆ μὲ τὸν Ἰσαάκ; Καὶ ὁ κύριός μου μοῦ ἀπήντησεν, ὅτι ἔχω πεποίθησιν εἰς τὸν Θεόν πρὸς τὸν Ὁποῖον εὐηρέστησα, ὅτι θὰ στείλῃ τὸν ἄγγελόν Του μαζῆ σου καὶ θὰ παρασκευάσῃ τὰ πράγματα, ὥστε νὰ σοῦ ἔλθουν βολικά. Ἔπειτα, πήγαινε σὺ εἰς τὴν πατρίδα μου καὶ εἰς τὸ σπίτι τοῦ πατέρα μου, καὶ ἐὰν ἐκεῖνοι δὲν σοῦ δώσουν νύμφην, τότε σὺ εἶσαι ἀνεύθυνος καὶ ἐλεύθερος ἀπὸ τὸν ὅρκον, εἰς τὸν ὁποῖον σὲ ὑπέβαλα. Δὲν θὰ βιάσῃς κανένα, ἀλλὰ τοὐναντίον θὰ σεβασθῇς τὴν ἄρνησίν τους καὶ θὰ γυρίσῃς ἐδῶ ἄπρακτος. Καὶ πράγματι, ἐξακολουθεῖ ὁ δοῦλος τοῦ πατριάρχου, καθὼς θὰ φανῇ ἀπὸ ἐκεῖνο, ποὺ θὰ σᾶς εἴπω καὶ τὸ ὁποῖον μοῦ συνέβη σήμερον τὸ πρωΐ, πείθεται ὁ καθένας, ὅτι ἔλεγεν ἀλήθειαν ὁ Ἀβραάμ, ὅταν μὲ ἐβεβαίωνεν, ὅτι ὁ ἄγγελος τοῦ Θεοῦ θὰ εἶναι μαζῆ μου. Διότι ὅταν ἔφθασα εἰς τὴν πηγήν, παρεκάλεσα ἀπὸ τὴν καρδίαν μου τὸν Θεόν, νὰ μοῦ φανερώσῃ αὐτὸς τὸ κορίτσι, τὸ ὁποῖον θὰ ἦτο κατάλληλον ὡς νύμφη μας. Καὶ ἔβαλα σημάδι καὶ εἶπα: Τὸ κορίτσι ἐκεῖνο, ἀπὸ τὸ ὁποῖον θὰ ζητήσω νὰ μοῦ δώσῃ ὀλίγο νερὸ νὰ πίω καὶ τὸ ὁποῖον θὰ προσφερθῇ μόνον του νὰ ποτίσῃ ὅλες τὶς καμῆλες μου μέχρι καὶ τῆς τελευταίας, αὐτὸ τὸ κορίτσι θὰ εἶναι τὸ ἐκλεκτόν, ποὺ πρέπει νὰ γίνῃ, σύζυγος τοῦ ἀγαπημένου μου Ἰσαάκ. Καὶ τέτοιο κορίτσι παρουσιάσθη τὸ ἰδικόν σας, τὸ ὁποῖον μὲ ἔκπληξίν μου ἤκουσα, ὅτι εἶναι καὶ ἀνεψιὰ τοῦ Ἀβραάμ, δηλαδὴ ἀνήκει εἰς τὴν φυλὴν τοῦ κυρίου μου. Ἠρώτησα, λέγει ὁ Ἐλιέζερ, τὸ κορίτσι σας, τίνος εἶναι, καὶ ἐκεῖνο μοῦ ἀπεκρίθη, ὅτι εἶναι θυγατέρα τοῦ Βαθουήλ, ὁ ὁποῖος ἦτο παιδὶ τοῦ Ναχώρ, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀβραάμ. Καὶ τότε τῆς ἐκρέμασα τὰ σκωλαρήκια καὶ τῆς ἔβαλα εἰς τὰ χέρια τὰ βραχιόλια. Συγχρόνως δὲ ἔπεσα κατὰ γῆς καὶ προσεκύνησα τὸν Κύριον καὶ ἐδόξασα αὐτόν, ὁ ὁποῖος ἔβγαλε σὲ καλὸ τὸν δρόμον μου καὶ τὰ ἔφερε τόσον βολικὰ, ὥστε νὰ διαλέξω ὡς νύμφην τοῦ κυρίου μου Ἀβραὰμ τὴν ἐγγονὴν τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἐὰν λοιπόν, συμπεραίνει ὁ Ἐλιέζερ, συμφωνῆτε καὶ σεῖς καὶ συγκατατίθεσθε, ὥστε νὰ κάμετε τὴν δικαίαν αὐτὴν χάριν ποὺ ἐξ ὀνόματος τοῦ κυρίου μου σᾶς ζητῶ, ἔχει καλῶς. Εἰδ’ ἄλλως, πέστε τό μου καθαρὰ διὰ νὰ φύγω μίαν ὥραν προτήτερα καὶ νὰ διευθυνθῶ εἴτε ἀπ’ ἐδῶ, εἴτε ἀπ’ ἐκεῖ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patrologos.gr RSS Feed

© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος)   ALL RIGHTS RESERVED