GREEK ORTHODOX AUDIOBOOK FOR E-LEARNING

Isaac, chapter 6 Isaac, capítulo 6 Ἰσαάκ, κεφάλαιο 6ον

Watch on Patrologos Interactice Audiobook Player
Watch on YOUTUBEΜόλις ὁ Ἰακὼβ ἔφερε τὰ δύο μικρὰ κατσίκια εἰς τὴν μητέρα του, ἀμέσως αὐτὴ γρήγορα-γρήγορα, χωρὶς νὰ χάνῃ καιρόν, ἤρχισε νὰ τὰ ἑτοιμάζῃ. Ἤξευρε, ποῖον εἶδος μαγειρεύματος ἤρεσκεν εἰς τὸν ἄνδρα της. Ἐπειδὴ δὲ καὶ τὸ κρέας τοῦ κατσικιοῦ δὲν εἶναι τόσον τρυφερόν, ὅσον τοῦ μικροῦ ἀρνιοῦ, ἀλλὰ προσομοιάζει κάπως πρὸς τὸ κρέας τοῦ κυνηγιοῦ, τὸ μαγείρευμα, μὲ τὴν προσοχὴν ποὺ ἔδωκεν εἰς αὐτὸ ἡ Ρεβέκκα, ἔγινε νόστιμον πολὺ καὶ ἦτο πραγματικῶς ὡσὰν μαγείρευμα κυνηγίου. Συγχρόνως ἡ Ρεβέκκα ἔλαβε καὶ ὅλα ἐκεῖνα τὰ μέτρα, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ κατώρθωνε ἀσφαλῶς νὰ πάρῃ ὁ Ἰακὼβ τὴν εὐλογίαν. Πρῶτα-πρῶτα ἡ ἑτοιμασία ἔγινε γρήγορα, ὥστε νὰ μὴ προφθάσῃ ὁ Ἡσαῦ νὰ γυρίσῃ ἀπὸ τὸ κυνῆγι, ὁπότε ὅλα θὰ πήγαιναν χαμένα. Ὕστερα, μὲ τὰ τομάρια τῶν δύο μικρῶν κατσικιῶν περιετύλιξε καταλλήλως τὰ χέρια καὶ τὸν τράχηλον τοῦ Ἰακώβ, ὥστε, ἐὰν ὁ γέρων Ἰσαὰκ ἤθελε νὰ ψηλαφήσῃ μὲ τὸ χέρι του τὸν Ἰακώβ, νὰ τὸν εὕρῃ ὄχι σπανὸν καὶ ἀραιότριχον ποὺ ἦτο, ἀλλὰ δασὺν καὶ μαλλιαρόν, καὶ ἔτσι νὰ τὸν περάσῃ ὡς τὸν Ἡσαῦ. Ἀκόμη ἡ Ρεβέκκα κάμνει καὶ κάτι ἄλλο. Παίρνει τὴν καλὴν καὶ καινούργιαν ἀλλαξιὰν τῶν ρούχων τοῦ Ἡσαῦ, ποὺ τὴν εἶχε στὴν σκηνήν της, καὶ ἐνδύει μὲ αὐτὴν τὸν Ἰακώβ. Ἔτσι καὶ τὰ ροῦχα ἀκόμη ἂν ἤθελε νὰ ἐξετάσῃ ὁ γέρων πατριάρχης, θὰ ἐπείθετο καὶ ἀπὸ αὐτά, ὅτι ἔχει ἐμπρός του τὸν Ἡσαῦ. Κύτταξε λοιπόν, πόσον προβλεπτικὴ φαίνεται ἡ Ρεβέκκα. Λαμβάνει ὅλα τὰ μέτρα, ὥστε νὰ πείσῃ ἀσφαλῶς τὸν ἄνδρα της. Καὶ ὁ Θεός, ποὺ βλέπει ἀπ’ ἐπάνω ὅλην τὴν ἐξυπνάδα αὐτήν, τὴν ἀνέχεται καὶ τὴν ἐπιτρέπει, διότι ὑπηρετεῖ τὸ θέλημά Του. Ἔτσι καὶ ἐξ ἀντιθέτου ὁ Θεὸς ἀνέχεται πολλὲς φορὲς τὴν πανουργίαν καὶ τὴν κακίαν τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ ἀποδεικνύεται ἐπάνω εἰς τὰ πράγματα, ὅτι ὄχι μόνον δὲν εἰμπορεῖ ἡ πανουργία καὶ ἡ κακία αὐτὴ νὰ ματαιώσῃ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ γίνεται πολλάκις ὄργανον ὑπηρετικὸν τῆς βουλῆς ταύτης. Τόσον σοφὸς καὶ δυνατὸς εἶναι ὁ Θεός! Ἂς μαίνεται καὶ ἂς λυσσᾷ ὁ διάβολος. Μὲ ὅσα κάμνει, δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ ματαιώσῃ τὴν βουλὴν καὶ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Εἰς τὸ τέλος θὰ εὑρίσκεται, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ κακοῦργος, χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ καὶ χωρὶς νὰ τὸ ἐννοῇ, ἔγινεν ὄργανον καὶ ὑπηρέτης τοῦ Θεοῦ. Ἂς φρυάττουν καὶ ἂς τρίζουν τὰ δόντια των οἱ κακοὶ ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι ὄργανα τοῦ σατανᾶ. Ὅσον καὶ ἂν πολεμοῦν τὸ ἀγαθόν, εἰς τὸ τέλος θὰ ἀποδειχθῇ, ὅτι μὲ ἐκεῖνα, ποὺ ἔκαμναν, τὸ ὑπηρέτησαν. Τόσον σοφὸς εἶναι ὁ Θεός! Καὶ τοὺς ἐχθρούς Του ἀκόμη τοὺς χρησιμοποιεῖ, χωρὶς αὐτοὶ νὰ τὸ θέλουν, ὡς ὄργανα τῆς βουλῆς Του. Μὴ σοῦ φαίνεται ἀπίστευτον, ἀδελφέ μου. Ἂν θέλῃς ἐπάνω εἰς τὰ πράγματα νὰ πεισθῇς δι’ αὐτό, ποὺ σοῦ λέγομεν, δὲν ἔχεις παρὰ νὰ προσέξῃς εἰς τὸ σταυρικὸν πάθημα τοῦ Κυρίου. Ἐλύσσαξε κυριολεκτικῶς ὁ διάβολος ζητῶν τὴν ἐξόντωσιν τοῦ Ἰησοῦ. Καὶ ἔβαλεν εἰς ἐνέργειαν ὅλην του τὴν μοχθηρίαν καὶ πονηρίαν διὰ νὰ παρασκευάσῃ εἰς τὸν Ἰησοῦν ἕνα θάνατον ἄτιμον, ἐπονείδιστον καὶ πολὺ φρικτόν. Κατώρθωσεν ἀκόμη καὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς μαθητάς Του νὰ ἀποσπάσῃ ἕνα, τὸν ὁποῖον ἔκαμε προδότην καὶ ὁδηγὸν τῶν σταυρωτῶν. Ὅποιος θὰ ἔβλεπε τὴν ὥραν ἐκείνην τὴν μανίαν αὐτὴν καὶ τὴν λύσσαν τοῦ σατανᾶ καὶ τῶν ὀργάνων του, θὰ τὸν ἔπιανε τρεμοῦλα. Μήπως δὲν ἐτρόμαξαν καὶ οἱ μαθηταὶ τοῦ Ἰησοῦ ὅλοι καὶ δὲν ἐκρύβησαν ἀπὸ τὸν φόβον τους; Ἀλλ’ ὅλη αὐτὴ ἡ τρικυμία, ποὺ τόσον ἄγρια ἐσήκωσεν ὁ διάβολος, εἰς τὸ τέλος ἐξέσπασεν εἰς τὸ ἰδικόν του κεφάλι. Καὶ ἐνῶ ἐπήγαινε γυρεύοντας νὰ ματαιώσῃ τὴν βουλὴν τοῦ Θεοῦ, μὲ αὐτὸ ποὺ ἔκαμνεν αὐτὸς ὁ ἴδιος ὑπηρέτησεν ὅσον κανένας ἄλλος τὸ θέλημα καὶ τὴν βουλὴν τοῦ Κυρίου. Ἐσταύρωσε τὸν Χριστὸν διὰ νὰ τὸν ἐξοντώσῃ, ὅπως αὐτὸς ἐφαντάζετο, καὶ εἰς τὸ τέλος εὑρέθη ἐξοντωμένος αὐτὸς ὁ ἴδιος. Καὶ ὁ Σταυρός, τὸν ὁποῖον ἔστησε μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια ὁ διάβολος, ἔγινε τάφος ἰδικός του καὶ ζωὴ καὶ σωτηρία δι’ ὅλους ἡμᾶς, ποὺ ἤθελεν αὐτὸς νὰ μᾶς κρατῇ αἰχμαλώτους εἰς τὸν Ἅδην. Καὶ ἔτσι, ἀναγνῶστα μου, ὅποιος βλέπει τὰ θαυμάσια αὐτὰ τῆς πανσόφου προνοίας τοῦ Θεοῦ, δὲν εἰμπορεῖ παρὰ νὰ φωνάξῃ μαζῆ μὲ τὸν Δαβίδ: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί Σου».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patrologos.gr RSS Feed

© 2020 SYMEON MEGALOS (Συμεών Μεγάλος)   ALL RIGHTS RESERVED